Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide
Nieuwe kansen met Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

In 2021 is in het kader van Brabants Bodem * het praktijkproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) gestart met bijna 200 melkveehouders. In 2022 zijn daar 168 deelnemers bijgekomen. Ruim 350 melkveebedrijven in Brabant doen nu mee aan de BBM. Begin 2023 kunnen zich opnieuw 150 melkveehouders aanmelden, later wordt verder opgeschaald naar 700 deelnemers. Wat het project inhoudt leest u hieronder.

Wie kunnen zich aanmelden?

U kunt zich aanmelden als u een melkveebedrijf heeft in de provincie Noord-Brabant. Als er meer dan 150 melkveehouders belangstelling hebben wordt gebruik gemaakt van selectiecriteria. Deelnemers wiens bedrijf in de groenblauwe mantel, attentiezone waterhuishouding of grondwaterbeschermingsgebied ligt hebben voorrang bij deelname. Aanmelden kan door HIER te klikken.

 

Uitvoering en begeleiding door collectieven voor agrarisch natuurbeheer

De Collectieven Oost-, Midden- en West-Brabant voeren de procesbegeleiding uit van dit project voor de verduurzaming van de melkveehouderij, met een beloningsregeling als stimulans.
Met ondersteuning van veldmedewerkers van de collectieven wordt de mate van duurzaamheid van uw bedrijf in kaart gebracht. Dat gebeurt aan de hand van dertien Kritische Prestatie Indicatoren, de zogenaamde KPI’s. Negen indicatoren komen uit de KringloopWijzer. Voor het in kaart brengen van de groene indicatoren die niet in de Kringloopwijzer staan krijgen de deelnemers ondersteuning van de collectieven. Naast het in beeld brengen van de zogenaamde nul-situatie brengt u ook uw ambitie voor de komende 3 jaar, de duur van de beloningsregeling, in beeld. Dit is een soort prognose en hier zijn geen verplichtingen aan verbonden.

Beloning voor prestaties op het gebied van duurzaamheid

De deelnemers worden drie jaren lang beloond voor hun prestaties op het gebied van verduurzaming. Niet alleen de groei in duurzaamheid, maar ook de nul-situatie van de duurzame bedrijfsvoering wordt beloond. In het beste geval kan dat oplopen tot € 5.000 per jaar en dat drie jaren op rij.

Van stimuleren naar belonen!

Met een stimuleringsregeling als BBM wil je een beweging in gang zetten. De grote vraag is ‘hoe kan de tijdelijke beloningsregeling BBM aanzet zijn tot nieuwe verdienmodellen vanuit de markt, in lijn met de maatschappelijke wens tot verduurzaming?’. De eerste antwoorden dienen zich al aan.

Meer voordelen voor deelnemers BBM

De tweede nieuwsbrief BBM maakt melding van een aantal relevante voorbeelden waar de deelnemers BBM nu al profijt van kunnen hebben. Omdat de mate van de duurzaamheid van je bedrijf aantoonbaar is met de KPI’s van de BBM-regeling kun je als ondernemer voordelen behalen bij zaken die ertoe doen voor je bedrijf.

  • De provincie hanteert de BBM-score in combinatie met een veebezetting van maximaal 2 G.V.E. per hectare voor de uitzonderingsregel stalaanpassing in haar ‘Handreiking Natuurinclusieve Melkveehouderij’.
  • Aan de totaalscore op de BBM is een duurzaamheidsscore gekoppeld die je kunt gebruiken bij inschrijven op pachtgronden van diverse organisaties, waaronder de pachtgronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant (G.O.B.).
  • De Rabobank ontwikkelt een regeling waarbij 0,2% rentekorting geldt voor duurzame melkveehouders, gebaseerd op de BBM-score.
  • Agrifirm biedt diverse gratis kennissessies aan.
  • Lees meer in de nieuwsbrieven hieronder.

De aanpak van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij staat ook landelijk in de belangstelling en er wordt nagedacht over mogelijkheden voor uitbreiding, zoals voor de akkerbouw.

*Brabants Bodem is een project waarbij elf partijen samenwerken om een robuuster verdienmodel te ontwikkelen voor die ondernemers die bijdragen aan het verbeteren van water- en bodemkwaliteit, klimaat en biodiversiteit. Het Ministerie van LNV, de Provincie Noord-Brabant en Waterschappen De Dommel, Brabantse Delta en Aa en Maas, financieren de BBM-regeling.

De BBM werkt met 13 indicatoren zoals blijvend grasland, stikstofbodemoverschot, weidegang en groenblauwe dooradering. De bijdrage bij een maximale score is €5000 per jaar. Meer informatie vindt u in de downloads.

Klik hier voor video Biodiversiteitsmonitor

Klik hier voor de opname van de kennissessie stallenbesluit van 20 juli

Nieuwsbrieven BBM:

BBM Nieuwsbrief Nr 7> Download
BBM Nieuwsbrief Nr 6> Download
BBM Nieuwsbrief Nr 5 > Download
BBM Nieuwsbrief Nr 4 > Download
BBM Nieuwsbrief Nr 3 > Download
BBM Nieuwsbrief Nr 2 > Download
BBM Nieuwsbrief Nr 1 > Download

Aanmelden voor de nieuwsbriefbeheer@anbbrabant.nl   Vermeld: ‘Aanmelding Nb BBM’

Downloads

Brochure Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij DOWNLOAD
Indicatoren BBM , scores en beloning DOWNLOAD
Modelcontract / Deelnemersovereenkomst BBM DOWNLOAD
Presentatie invullen gegevens uit KringloopWijzer op aanvraagformulier deelnemers 2022 DOWNLOAD
Presentatie rol collectieven en inventarisatie groene indicatoren voor deelnemers 2022 DOWNLOAD
Presentatie indicatoren BBN en beloningsreling DOWNLOAD
BBM pakketten overzicht DOWNLOAD

Voor de veel gestelde vragen en antwoorden > Download
Meer weten over Brabants Bodem: KLIK HIER