Webinar Productief Kruidenrijk Grasland (PKG) 30/8 is goed bezocht:

Voor de presentatie van Pedro Janssen: klik hier!

Dit project is VOL!

Geinteresseerden kunnen nog inschrijven op de wachtlijst. Mocht er budget vrijkomen dan worden zij geinformeerd.


Meld je aan voor de wachtlijst: aanmelden100haPKG@gmail.com

Projectinfo:

Ruim 100 ha Productief Kruidenrijk Grasland (PKG)

PKG op uw percelen uitproberen? De wachtlijst biedt nog kansen!

Agrariërs binnen het werkgebied van Collectief Midden Brabant en Waterschap De Dommel konden in augustus voordelig kennismaken met kruidenrijk grasland. ‘Ruim 100 ha Productief Kruidenrijk Grasland’ is een samenwerkingsproject van Collectief Midden-Brabant en Waterschap De Dommel. Deelnemers kunnen rekenen op een aantrekkelijke bijdrage in de aanschafkosten van het zaaizaad. Het project kent veel vrijheid voor de deelnemers en een stukje begeleiding bij het verbouwen van dit gewas.

Waarom PKG?

Productief Kruidenrijk Grasland (PKG) heeft meerdere voordelen boven regulier grasland. PKG bevat een grassenmix met veel kruiden die bestand zijn tegen droogte. Een aantal van die kruiden heeft een penwortel die diep de bodem ingaat. De doorwortelbaarheid van de bodem voor grassen neemt daarbij toe. Om goede opbrengsten te krijgen is het beheer belangrijk en dat vereist vakmanschap.

Het verbeteren van de bodem, waarbij de infiltratie-capaciteit en de droogte-bestendigheid van het gewas toenemen, zijn reden voor het waterschap om geld te investeren in de kennismaking met ‘productief kruidenrijk grasland’. Waterschap De Dommel heeft een budget beschikbaar gesteld voor ruim 100 ha PKG, om agrariërs kennis te laten maken met PKG.

Spelregels voor deelname:

 • U bepaalt zelf hoe u het perceel bewerkt en inzaait
 • U bepaalt welk zaadmengsel / leverancier u gebruikt. Het moet Productief Kruidenrijk Grasland zijn. (dus geen gras/klaver etc.)
 • We gaan uit van 40 kg per ha.
 • De bijdrage geldt voor een maximale oppervlakte is 3 ha, het gaat tenslotte om een kennismaking
 • Wie het eerst komt, die het eerst maalt! Aanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst
 • Wij organiseren een webinar om een goede opkomst en rendement uit het het PKG te krijgen. Uw deelname is daarbij gewenst.
 • In enkele veldbijeenkomsten komen we graag met uw collega’s kijken naar de resultaten. Samen leren van elkaars ervaringen is een van de doelstellingen van het project. Daar zijn voor u geen kosten aan verbonden

Deelnemen:

 • Hieronder kunt u een formulier downloaden om uit te printen
 • Vul dit formulier volledig in
 • Onderteken het formulier en scan het in voor verzending per mail
 • Stuur het ondertekende, ingescande formulier naar aanmelden100haPKG@gmail.com
 • U ontvangt van Collectief Midden Brabant een bevestiging voor deelname
 • U bestelt het zaaigoed en u rekent zelf af
 • Op de rekening is het aantal kilo’s vermeld en welk mengsel geleverd is
 • Na levering stuurt u een kopie van de rekening van uw leverancier naar uitbetalen100haPKG@gmail.com
 • Collectief Midden-Brabant betaalt het (in de bevestiging voor deelname) toegezegde bedrag aan u uit.

Onderzoek

Het Louis Bolk Instituut onderzocht twee jaren op rij de opbrengst van graslanden met een PKG-mengsel tov. regulier grasland. In zowel 2020 als 2021 bleek de gemiddelde opbrengst van de PKG-mengsels hoger dan de gemiddelde opbrengst van monoculturen. Gemiddeld genomen was de opbrengst het hoogst in het mengsel met alle zes de soorten. In 2021 was de productie van dit mengsel zelfs net zo hoog als de hoogbemeste monocultuur van Engels raaigras.
 

Dit kan duiden op een meerwaarde van de PKG-mengsels ten opzichte van de monoculturen.  Dit kan het gevolg zijn van verschillende factoren. Bijvoorbeeld doordat een mengsel uit verschillen de soorten bestaat, is de kans groter dat er een soort aanwezig is die het onder de specifieke omstandigheden beter doet.  Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld droogte.

Aanmelden voor de wachtlijst: aanmelden100haPKG@gmail.com

Enkele kruiden, zoals smalle weegbree en cichorei zie je al direct staan. (Foto: P.Kerkhofs)