Van concept naar definitief beheercontract

In het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunnen grondgebruikers niet meer individueel een beheercontract met de overheid afsluiten maar alleen via de collectieven. De collectieven hebben in hun beheerstrategie aangegeven in welke gebieden ze aan de slag willen. Het beperkte budget van de collectieven is namelijk niet toereikend om overal aan de slag te gaan. Bij de keuze van de gebieden is zoveel mogelijk rekening gehouden met de ligging van het huidige agrarisch natuurbeheer. Om ervoor te zorgen dat de natuurresultaten beter worden zullen de collectieven het beheer nog meer moeten concentreren in een aantal gebieden. Dit kan betekenen dat grondgebruikers die wel gronden in een ‘gebied voor agrarisch natuurbeheer’  hebben liggen niet mee kunnen doen.

De collectieven starten eerst met de verkenning van de mogelijke deelnemers. Hierbij wordt de eerste inventarisatie gedaan of er voldoende mogelijke deelnemers te vinden zijn voor agrarisch natuurbeheer in een gebied. Agrarische grondgebruikers wordt gevraagd waar zij welke beheerpakketten (locaties en hectares per pakket) op hun grond wil gaan uitvoeren. De afspraken worden vastgelegd in een concept beheercontract.

Daarna gaat ieder collectief de concept beheercontracten verwerken tot een gebiedsaanvraag/-offerte voor de provincie. Daarbij kijken de collectieven naar de instapcriteria van de provincie die nodig zijn om goede natuurresultaten te boeken. Als er niet voldoende beheerpakketten in een gebied afgesloten kunnen worden hebben de collectieven twee opties: meer deelnemers werven of geen definitieve beheercontracten afsluiten. Het streven van de collectieven is natuurlijk om alle deelnemers die hebben aangegeven deel te willen nemen aan agrarisch natuurbeheer ook een definitief beheercontract te sluiten.

De collectieven dienen daarna een gebiedsaanvraag/-offerte in bij de provincie. De provincie beoordeelt deze aanvraag en zal een aanvraag beschikken. Als er door de collectieven meer budget is aangevraagd dan beschikbaar of als de aanvraag niet voldoende kwaliteit heeft kan de provincie besluiten om de aanvraag van de collectieven gedeeltelijk af te wijzen.

Na de beschikking kunnen de collectieven de beheercontracten met de deelnemers definitief maken. De beheercontracten starten op 1 januari 2019 en hebben een looptijd van 3 jaar. Na deze 3 jaar is het doel om het contract met opnieuw 6 jaar te verlengen. Verlenging is alleen mogelijk als de deelnemer en het collectief beide hiervoor kiezen.