Tot dit leefgebied behoren in Brabant de polders op de zeekleigronden en rivierkleigronden met overwegend akkerbouw. Het zijn gebieden met een open polders die omzoomd zijn met (boom)dijken.

Veldleeuwerik, gele kwikstaart en patrijs als boegbeeld

De meest kenmerkende soorten voor dit leefgebied zijn de veldleeuwerik, gele kwikstaart en patrijs. Als je maatregelen voor deze soorten neemt, zoals de aanleg van akkerranden, profiteren daar ook veel andere soorten van.

Maatregelen agrarisch natuurbeheer

De afgelopen jaren is in Brabant in samenwerking met akkerbouwers veel onderzoek gedaan naar geschikte maatregelen voor akkervogels, ondermeer in het kader van het Interregproject Solabio waaraan diverse akkerbouwers uit onze provincie hebben deelgenomen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat randen met een gefaseerde inrichting en gefaseerd beheer (duo- en trioranden) het beste voor akkervogels zijn. Door die fasering is er gedurende een groot deel van het jaar een geschikte plek om te broeden en om eten te zoeken.

Beheerpakketten

Voor dit leefgebied zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waarvoor een 5-jarig beheercontract met de collectieven afgesloten kan worden.

Naam beheerpakketJaarlijkse vergoeding per hectareDownloads
Infobladn.v.t.Download infoblad
Graankruidenrand of wintervoedselakker€ 2150,82Download beheerpakket
Kruidenrijke akker  (3 van de 4 jaar graan)€ 1416,29Download beheerpakket
Veldleeuwerikenrand€ 2353,00Download beheerpakket
Patrijzenrand€ 2192,00Download beheerpakket
Vogelakker meerjarig klei€ 2150,82Download beheerpakket
Kievitenrand€ 2192,00Download beheerpakket
Natuurvriendelijke oever

 


Bijenrand

€ 2531,79

 


€1786,00

Download beheerpakket

 


Download beheerpakket

Kruidenrijk grasland met rustperiode€1250,54-€ 1545,45
(vergoeding  afhankelijk van
rustperiode, niet langer dan 1 juli)
Download beheerpakket
Keverbank€2530,38Download beheerpakket