Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Tot dit leefgebied behoren in Brabant de polders op de zeekleigronden en rivierkleigronden en de vrij open jonge heide- en veenontginningsgebieden op de Brabantse zandgronden. In de zeekleigebieden zijn het gebieden met overwegend bouwland maar op de Brabantse zandgronden zijn het gebieden met een afwisselend bodemgebruik van gras- en bouwland.

Kievit, veldleeuwerik, gele kwikstaart en patrijs als boegbeeld

De meest kenmerkende soorten voor dit leefgebied zijn de kievit, veldleeuwerik, gele kwikstaart en patrijs. Als je maatregelen voor deze soorten neemt, zoals de aanleg van akkerranden, profiteren daar ook veel andere soorten van.

Maatregelen agrarisch natuurbeheer
De afgelopen jaren is in Brabant in samenwerking met akkerbouwers en melkveehouders veel onderzoek gedaan naar geschikte maatregelen voor akkervogels, ondermeer in het kader van het Interregproject Partridge waaraan diverse akkerbouwers in het Land van Heusden en Altena hebben deelgenomen. Daarnaast hebben de collectieven in diverse werkgebieden met steun van vrijwilligers een beheermonitoring uitgevoerd. Immers: Meten is Weten!

De opgedane kennis willen de collectieven in de nieuwe beheerperiode maximaal benutten. Een heel belangrijke eis is dat er voldoende beheer in een gebied ligt. Om echt resultaat te boeken moet minimaal 7% van de oppervlakte van een gebied ingevuld worden met diverse akkervogelpakketten en 20% van de 7% moet bestaan uit beheerpakketten die in de winter zorgen voor voedsel. Zonder wintervoedsel kun je het voor de patrijs wel vergeten.

Beheerpakketten

Voor dit leefgebied zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waarvoor een 6-jarig beheercontract met de collectieven afgesloten kan worden.

Naam beheerpakketJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
Legselbeheer: Nestbescherming op grasland of bouwlandVergoedingssystematiek per collectief vastgesteldVraag bij uw gebiedscoordinator voor specifieke informatie
4 Legselbeheer: Rustperiode op bouwland 15 april – 15 mei€ 140,00Download beheerpakket
5 Kruidenrijk grasland€ 1307,00 – € 1612,00 (vergoeding afhankelijk van rustperiode)Download beheerpakket
41 Ontwikkeling kruidenrijk grasland€ 465,00 – € 1060,00 (vergoeding afhankelijk van stadium graslandvegetatie)Download beheerpakket
Lijst indicatorsoortenDownload lijst inidicatorsoorten
18 Kruidenrijke akker€108,00 of €2121,00 (afhankelijk van grondsoort en gewas)Download beheerpakket
40 Vogelgraan€621,00 of €1802,00 (afhankelijk van grondsoort en duur periode)Download beheerpakket
50 Vogelvriendelijke eiwiteelt€2085,00 tot €2901,00 (afhankelijk van grondsoort en gewas en rustperiode)Download beheerpakket
14 Stoppelland€132,00 of €3078,00 (afhankelijk van periode stoppel)Download beheerpakket
15 Wintervoedselakker€1840,00 of €2121,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
45 Kievitenstrook€ 2417,00 of € 2953,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
19 Veldleeuwerikenrand€2869,00 of €3170,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
19 Patrijzenrand€2869,00 of €3170,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
19 Bijenrand€2582,00 of €2773,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
16 Meerjarige vogelakker€1990,00 of €2622,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
43 Bloemenblok€ 2844,00 of € 3150,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
44 Keverbank€ 2844,00 of € 3543,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket