Droge dooradering

Tot dit leefgebied behoren in Brabant de vrij kleinschalige gebieden met veel landschapselementen zoals (knot)bomenrijen, houtsingels en elzensingels. Belangrijke gebieden zijn  ‘Het Groene Woud’ in Midden-Brabant, de beekdalen en de vele landgoederen in onze provincie .

Veel variatie in soorten

In dit leefgebied komen veel verschillende soorten voor. Kenmerkende vogels zijn de steenuil, huiszwaluw, geelgors, grote lijster en gekraagde roodstaart. Opgaande beplantingen zoals (knot)bomenrijen en houtsingels zijn essentieel voor de meeste soorten. In dit gebied komen van oudsher ook veel amfibieën voor zoals de zeldzame kamsalamander en boomkikker. Voor amfibieën heb je poelen nodig in de omgeving van bosjes en houtsingels.

Maatregelen agrarisch natuurbeheer

De soorten zijn allemaal afhankelijk van een landschap met veel variatie. Belangrijk is het goed beheer van de landschapselementen zoals (knot)bomenrijen, houtsingels, elzensingels en kleine bosjes en kikkerpoelen. Door een goed beheer behouden ze hun ecologische waarden. In diverse gebieden is het ook wenselijk om nieuwe streekeigen landschapselementen aan te leggen. Binnen dit gebied passen natuurlijk ook allerlei typen bloemrijke randen langs weilanden en akkers.

Beheerpakketten

Voor dit leefgebied zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waarvoor een 5-jarig beheercontract met de collectieven afgesloten kan worden.

Naam beheerpakket Jaarlijkse vergoeding per hectare/per jaar Downloads
Infoblad n.v.t. Download infoblad
Poel Vergoeding afhankelijk van grootte poel en uit te voeren beheer in contractperiode Download beheerpakket
Houtwal/houtsingel Vergoeding afhankelijk van uit te voeren beheer in contractperiode Download beheerpakket
Elzensingel Vergoeding afhankelijk van uit te voeren beheer in contractperiode Download beheerpakket
Knotbomenrij Vergoeding afhankelijk van dikte bomen en uit te voeren beheer in contractperiode Download beheerpakket
Bomenrij Vergoeding afhankelijk van dikte bomen en uit te voeren beheer in contractperiode Download beheerpakket
Botanisch waardevolle  weiderand € 1025,23 Download beheerpakket
Botanisch waardevolle hooilandrand € 1302,23 Download beheerpakket
Graankruidenrand of wintervoedselakker € 1710,75 Download beheerpakket
Bijenrand € 1786,00 Download beheerpakket
kruidenrijke akker
(3 van de 4 jaar
graan)
€ 1416,29 Download beheerpakket
Botanisch weiland € 1025,23 Download beheerpakket
Botanisch hooiland € 1171,06 Download beheerpakket
Hoogstamboomgaard  Vergoeding
afhankelijk van uit
te voeren beheer in
contractperiode
Download beheerpakket