In Brabant zijn 6 zogenaamde ‘leefgebieden’ onderscheiden. Dit aantal van 6 komt omdat Brabant gekenmerkt wordt door een grote variatie aan landschappen. In het westen de open zeekleipolders, langs de rivieren het rivierenlandschap met oeverwallen en komgebieden, op de zandgronden open gebieden, coulisselandschappen en beekdalen en op de overgang van de zand- naar kleigronden de laaggelegen beemdengebieden met veen.

In de gebieden die het meest kansrijk zijn voor de kenmerkende flora en fauna zijn er mogelijkheden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer middels een streekgerichte collectieve aanpak.

Het agrarisch waterbeheer met als hoofditem de aanleg van randen voor verbetering van de waterkwaliteit (actief randenbeheer) is ook bij de collectieven ondergebracht en grondgebruikers kunnen met het collectief in hun gebied een beheercontract afsluiten.

Op de kaart ‘Wat zijn de mogelijkheden op mijn land’ kunt u zien of uw gronden in een van de gebieden ligt en of het collectief daar een werkgebied heeft waar ze aan de slag wil.

Kijk hieronder voor de beheerpakketten die per leefgebied opengesteld zijn en bijpassende beheervergoedingen


Open graslandlandschap
Lees meer>

Open akkers op klei
Lees meer>

Open akkers op zand
Lees meer>

Natte dooradering
Lees meer>

Droge dooradering
Lees meer>

Agrarisch waterbeheer
Lees meer>