Meerjarige vogelakkers een groot ecol...

Meerjarige vogelakkers een groot ecologisch succes
Een tweejarig onderzoeksproject in Noord-Holland heeft aangetoond dat meerjarige vogelakkers een positieve bijdrage leveren aan het aantal dagvlinders, zweefvliegen en bepaalde soorten nachtvlinders. *4. Meerjarige vogelakkers die voor 75% uit luzerne en/of rode klaver en voor 25% uit natuurstroken bestaan, hebben primair het doel om in de zomer en winter voedsel te leveren voor akkervogels [...]

Deelname aan provinciaal project “Nat...

Deelname aan provinciaal project “Natuurinclusieve landbouw, ondernemerscoach”
De provincie stimuleert de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw, een productie van voedsel en gewassen volledig in harmonie met milieu, natuur en landschap.  In dat kader is een nieuw project gestart  “Uitvoeringsplan Natuurinclusieve landbouw, ondernemerscoach”. Het is een pilot om, met ondersteuning van een ondernemerscoach, te komen tot een natuurinclusieve bedrijfsvoering die economisch rendeert. Het is [...]

De gebiedscoördinatoren

De gebiedscoördinatoren
De gebiedscoördinatoren zijn onze mensen in het veld. Zij adviseren agrariërs en overige grondeigenaren die belangstelling hebben voor agrarisch natuur- en waterbeheer , bereiden contracten met deelnemers voor en geven deelnemers advies. Een overzicht van de gebiedscoördinatoren Collectief ANB West-Brabant. Werkgebied ANV Gebiedscoördinator e-mailadres Telefoon Altena Biesbosch Meeuwis Millenaar Meeuwis@maatschapmillenaar.nl 06 23 46 05 33 [...]

Beheermonitoring

Beheermonitoring
Een van de doelen van het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer is het boeken van betere natuurresultaten dan in het oude stelsel. Door een gebiedsgerichte aanpak en een juiste bedekking en keuze van beheerpakketten probeert ons collectief dat te bereiken.  De effecten van het beheer worden door ons collectief gemonitord. Dit doen we samen met [...]

Websites/links

Websites/links
Provincie project “Uitvoeringsplan Natuurinclusieve landbouw, Ondernemerscoach”, klik hier Waterschap Brabantse Delta, aanmelden voor Agrarische nieuwsbrief, klik hier Onderzoek Noord-Holland naar invloed vogelakkers, klik [...]

De Brabantse Collectieven gaan voor e...

De Brabantse Collectieven gaan voor een gezamenlijke Nieuwsbrief
Na een korte periode van planvorming en overleg verschijnt vandaag de eerste gezamenlijk ‘Nieuwsbrief Collectief ANB Brabant’. Wat is nu de gedachte achter het samenvoegen van de drie nieuwsbrieven? Als je niets van je laat weten, dan besta je niet in de moderne wereld, dat weten de drie Brabantse Collectieven maar al te goed. Daarom [...]