Hoe werkt het?
Vanaf 1 januari 2016 is in ons land een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking getreden. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is en waar de grootste deelnamebereidheid bij grondeigenaren is. Daarnaast dient vooral de efficiency van de uitvoering en de effectiviteit van de maatregelen worden verbeterd.
De overheid maakt geen afspraken meer met individuele grondbezitters, maar met agrarische streekcollectieven. De collectieven zijn eindbegunstigde in het stelsel en daarmee eindverantwoordelijk. Zij staan dichter bij de praktijk van “de boer” en sluiten contracten met deelnemers voor agrarisch natuur- , landschaps- en waterbeheer af. De Collectieven zijn verantwoordelijk voor de betalingen, controles en de beheermonitoring. Er zijn drie Brabantse collectieven : West-, Midden-, en Oost-Brabant. De Collectieven zijn opgericht door de Agrarische Natuurverenigingen uit de regio.
Met de knop ‘wat zijn de mogelijkheden op mijn land’ kunt u inzoomen op uw eigen percelen om uw mogelijkheden te bekijken en daar de juiste beheerpakketten bij te vinden. Voor gericht advies kunt u evt contact opnemen met uw gebiedsmedewerker.